GeroNurse -kotihoito

100,00 

Tämä koulutus sopii kotona asuvien ikääntyneiden parissa työskenteleville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka haluavat kehittää omaa kuntoutumista edistävän hoitotyön osaamistaan sekä lisätä ammatillisia voimavarojaan ja työhyvinvointiaan.
Koulutus sopii erityisesti kotihoidossa tai päivätoiminnassa työskenteleville ammattilaisille.
Katso video, johon olemme koonneet palautetta GeroNurse -verkkokoulutuksen käyneiltä testaajilta:

5 op, Lukuvuosi 2024-2025

Koulutuksen kuvaus

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- Ymmärtää omaa ihmis- ja vanhuskäsitystä sekä hoito- ja kuntoutumisfilosofiaa kuntoutumista edistävän hoitotyön lähtökohtina
- Tunnistaa vanhenemisen ja vanhuuden psykososiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä
- Osaa toimia omassa työssään voimavarakeskeisesti huomioiden ikääntyneen yksilöllisyyden sekä tunnistaa kuntoutumista edistävän hoitotyön mahdollisuudet, hyödyt ja haasteet soveltaessaan sitä käytännön työhön
- Osaa kuvata toimintakyvyn laaja-alaisena ja tunnistaa siihen vaikuttavia tekijöitä
- Osaa edistää ikääntyneen toimintakykyä, aktiivisuutta ja itsenäisyyttä kuntoutumista edistävän hoitotyön keinoin sekä ennaltaehkäistä kaatumisia
- Osaa arvioida vanhuksen toimintakykyä luotettavasti eri mittareilla sekä kirjata kuntotumista edistävän hoidon hoitotietojärjestelmään

Sisältö

1. Vanhuskäsitys kuntoutumista edistävän hoitotyön lähtökohtana

2. Ikääntyminen psykososiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä

3. Voimavarakeskeinen kuntouttava hoito ja ohjaus

4. Muuttuva vanhuus ja vanhustyö sekä yhteistyö omaisten ja läheisten kanssa

5. Ikääntyneen toimintakyky ja siihen vaikuttavat tekijät

6. Ikääntyneen yksilöllisyys kuntoutumista edistävän hoitotyön keskiössä

7. Kuntoutumista edistävän hoitotyön periaatteet ja menetelmät

8. Ympäristö, teknologia ja apuvälineet kuntoutumista edistävän hoitotyön tukena

9. Ikääntyneen toimintakyvyn arvioiminen, tavoitteenasettelu ja kuntoutumista edistävän hoitotyön kirjaaminen

10. Muistisairaan kuntoutumista edistävän hoitotyön erityispiirteet

Ilmoittautuminen

Jatkuva ilmoittautuminen
Kurssille ilmoittaudutaan sähköpostilla osoitteeseen sinikka.lotvonen@oulu.fi

Toteutustavat

Itsenäinen opiskelu verkko-oppimisympäristössä

Lisätietoja

Suoritettuaan koulutuksen opiskelija saa virtuaalisen osaamismerkin ja todistuksen

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia

Yhteydet muihin opintoihin

Ei

Oppimateriaali

Ajankohtainen aiheeseen liittyvä oppi- ja tutkimuskirjallisuus sekä tieteelliset artikkelit. Opintojaksoon liittyvä oppimateriaali annetaan opintojakson alussa.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Opintojakson oppimistehtävien hyväksytty suoritus. Arviointi tapahtuu opettajan arviointina. Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

Arviointiasteikko

hyväksytty - hylätty

Työelämäyhteistyö

Täydennyskoulutus työelämään

Järjestämistapa

Verkkokoulutus
Lisätietoja myös