Tutkimus

Tutkimusryhmä

  • Tutkimusryhmässä tutkitaan laaja-alaisesti ikääntyneiden kuntoutumista edistävää hoitotyötä, sen vaikuttavuutta ja merkityksellisyyttä. Lisäksi tutkitaan ikääntyneiden toimintakykyä, hyvinvointia, vanhustyön ammattilaisten osaamista sekä sen johtamista.
  • Tutkimusryhmässä käytetään monipuolisesti määrällisiä ja laadullisia tutkimusmenetelminä sekä kootaan olemassa olevaa tutkimustietoa kirjallisuuskatsauksiksi. 
  • Tutkimusryhmää johtaa professori Maria Kääriäinen.
  • Päätutkijat: tutkijatohtori (TtT) Sinikka Lotvonen, yliopistonlehtori (TtT) Heidi Siira, väitöskirjatutkija, yliopisto-opettaja (TtM) Maria Korvola-Hemminki, väitöskirjatutkija, yliopisto-opettaja (TtM) Saara Kukkohovi ja väitöskirjatutkija Mari Parkkila. Ryhmään kuuluu myös muita post-doc tutkijoita, väitöskirjatutkijoita ja hoitotieteen maisterivaiheen opiskelijoita.
 
Kuntoutumista edistävän hoitotyön teoria:
  • GNC on laatinut kuntoutumista edistävän hoitotyön toimintamallin, jota kehitetään, testataan sekä sovelletaan eri konteksteissa. Lisäksi kehitämme ikääntyneiden kuntoutumista edistävän hoitotyön osaamisen mittaria. Kehitämme ja testaamme teoriaa kansallisesti ja kansainvälisesti.
Kuntoutumista edistävän hoitotyön osaaminen:
  • Tutkimme palvelujärjestelmän eri toimijoiden kuntoutumista edistävän hoitotyön osaamista ja sen johtamista. Olemme kiinnostuneita täydennyskoulutuksen vaikuttavuudesta ja merkityksellisyydestä eri näkökulmista.
Kuntoutumista edistävän hoitotyön merkityksellisyys ja vaikuttavuus
  • Tutkimme erilaisten kuntoutumista edistävien toimintamallien ja työmenetelmien merkityksellisyyttä ja vaikuttavuutta palvelujärjestelmässä eri toimintaympäristöissä sekä ikääntyneen terveyden, toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja elämänlaadun kannalta.
Digitaalinen kuntoutumista edistävä hoitotyö eri toimintaympäristöissä
  • Tutkimme erilaisia digitaalisia menetelmiä kuntoutumista edistävän hoitotyön tukena. Teemme yritysyhteistyötä erilaisten laite- ja sovelluskehittäjien kanssa.
Ikääntyvien erityisryhmien kuntoutumista edistävä hoitotyö
  • Tutkimme ikääntyneiden erityisryhmien, kuten aistivammaisten, muistisairaiden, kehitysvammaisten, omaishoitajien ja maahanmuuttajien kuntoutumista edistävää hoitotyötä.

Tutustu tarkemmin tutkimus- ja kehitystyöhömme:

Väitöskirjat

Siira, Heidi (2021) Ikääntyneiden näkövammaisten henkilöiden näönkuntoutus, terveyteen liittyvä elämänlaatu ja siihen yhteydessä olevat tekijät. Kahden vuoden monimenetelmäinen seurantatutkimus. (Väitöskirja, Oulun yliopisto). (Acta Universitatis Ouluensis Medica D 1612). http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-2922-5

Lotvonen, Sinikka (2019) Palvelutaloon muuttaneiden ikääntyneiden fyysinen toimintakyky, sen muutos ja toimintakykyyn yhteydessä olevat tekijät ensimmäisen asumisvuoden aikana. (Väitöskirja, Oulun yliopisto). (Acta Universitatis Ouluensis Medica D 1518). http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-2296-7

Valmisteilla olevat:

Korvola-Hemminki, Maria Koulutusintervention vaikutus lähihoitaja- ja hoiva-avustajaopiskelijoiden osaamiseen ja asenteisiin ikääntyneiden kuntoutumista edistävästä hoitotyöstä, Sini Eloranta* ja Sinikka Lotvonen**

Parkkila, Mari Geriatrian ja yleislääketieteen keskuksien hoitohenkilöstön iäkkäiden kuntoutumista edistävän hoitotyön osaaminen ja koulutusintervention vaikutus iäkkäiden palvelutarpeeseen ja terveydenhuollon kustannuksiin, Satu Elo* ja Sinikka Lotvonen**

Rapo-Tennilä, Marja Kinestetiikan opetus lähihoitajakoulutuksessa, Sini Eloranta* ja Sinikka Lotvonen**

Anundi, Annariika Ikääntyvien henkilöiden kotona toteutuva näyttöön perustuva kuntoutus – hypoteettisen mallin kehittäminen, Sini Eloranta* ja Heidi Siira**

Pesonen, Tiina Heikentyneen näkökyvyn ja kognition vaikutus kotihoidon asiakkaiden toimintakykyyn, hoitoon ja kustannuksiin RAI (Resident Assessment Instrument)-rekisteritutkimus, Satu Elo* ja Heidi Siira**

Kärenlampi, Toini Hoitoalan ammattilaisten kinestetiikan osaaminen ja sen yhteys työhyvinvointiin ikääntyneiden ympärivuorokautisessa hoidossa, Satu Elo* ja Sinikka Lotvonen**

Arolaakso, Sari Ennakoivien kotikäyntien yhteydessä havaitut 75-vuotiaiden prekliiniset liikkumisongelmat ja pelillisten harjoitteiden vaikutus   liikkumisongelmiin 3kk seurantajakson aikana, Satu Elo* ja Sinikka Lotvonen**

Kukkohovi, Saara Digitaalisten pelien pelaamisen vaikutukset ikääntyneiden laaja-alaiseen toimintakykyyn ja aktiivisuuteen palvelutaloympäristössä, Satu Elo* ja Heidi Siira**

Teerikangas, Marjaana Ikääntyneiden toimintakyky ja sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ennen ja jälkeen kotikuntoutusjakson, Satu Elo* ja Sinikka Lotvonen**

Saarela, Kaisa-Mari Hoitotyön ammattilaisten osaaminen ja asenteet ikääntyneiden kuntoutumista edistävään hoitotyöhön, Satu Elo* ja Sinikka Lotvonen**

*Pääohjaaja

**Toinen ohjaaja

Kansainväliset tieteelliset julkaisut

2024

Kukkohovi S, Siira H & Elo S. (2024) Developing a digital gaming intervention with Yetitablet® to improve older people’s functioning and activity in long-term-care – a feasibility study. In: Särestöniemi, M., et al. Digital Health and Wireless Solutions. NCDHWS 2024. Communications in Computer and Information Science, vol 2083. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-59080-1_15

Pesonen T, Corneliusson L, Väisänen V, Siira H, Edgren J, Elo S & Sinervo T. (2024) The relationship between sensory impairment and home care client’s received care time – a cross-sectional study. Journal of Advanced Nursing, 80:1166–1176. DOI: 10.1111/jan.15863

2023

Siira H, Kääriäinen M & Jämsä U. (2023) Experiences of implementation of the group-based adaptation training intervention for patients with chronic somatic illnesses or disabilities among multi-professional teams in specialized healthcare. Annals of Medicine, 55(2): 2253725.  https://doi.org/10.1080/07853890.2023.2253725

Kukkohovi S, Siira H, Arolaakso S, Miettunen J, Elo S. (2023). The effectiveness of digital gaming on the functioning and activity of older people living in long-term care facilities: a systematic review and meta-analysis. Aging clinical and experimental research.

Ronkainen K, Siira H, Koistinen P & Lotvonen S. (2023). Self-Reported Wellbeing among the Elderly in the First Year after Relocation to Senior Housing. Journal of Aging and Environment. https://doi.org/10.1080/26892618.2023.2210129

2022

Tuomikoski A, Parisod H, Lotvonen S, Välimäki T. (2022). Experiences of people with progressive memory disorders participating in non-pharmacological interventions – a qualitative systematic review. JBI Evidence Synthetis 01-17

Hyväri S, Elo S, Kukkohovi S, & Lotvonen S. (2022) Utilizing activity sensors to identify the behavioural activity patterns of elderly home care clients. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology. https://doi.org/10.1080/17483107.2022.2110951

Pesonen T, Saarela K-M, Falck A, Kyngäs H, Siira H. (2022). Home-dwelling older adults´ vision and need for vision care services in home care. Nursing Open. http://doi.org/10.1002/nop2.1510

Piirainen P, Pesonen H-M, Siira H, Elo S. (2022). The impact of a training intervention on nursing care for people with dementia in long-term care: A quasi-experimental study. Nordic Journal of Nursing Research, First Published July 14, https://doi.org/10.1177/20571585221106066

Siira H, Kyngäs H & Falck A. (2022). Characteristics of Individual Low Vision Rehabilitation Counselling Among Older adults: A Qualitative Two-year Follow-up Study. Br J Vis Impair.

Kuha, S., Niemelä, K., Vähäkangas, P., Noro, A., Lotvonen, S., & Kanste, O. (2022). Quality of care plans in long-term care facilities for the older persons—How well is information from RAI assessments utilised in care planning? International Journal of Older People Nursing, 17, e12442. https://doi.org/10.1111/opn.12442

Tohmola, A., Elo, S., Mikkonen, K., Kyngäs, H., Lotvonen, S. & Saarnio, R. (2022). Nursing student’s competence profiles in gerontological nursing – A cross-sectional study. Nursing Open, 9(1), 199-209. https://doi.org/10.1002/nop2.1054

2021

Saarela K, Jämsä J, Falck A, Kyngäs H, Siira H. (2021) The functional ability of older adults with visual impairments – a two-year follow-up study. Br J Vis Impair. https://doi.org/10.1177%2F0264619621991886

2020

Tuomikoski A, Parisod H, Lotvonen S, Välimäki T. (2020). Experiences of people with progressive memory disorders receiving non-pharmacological interventions: a qualitative systematic review protocol.  June 2020. JBI Evidence Synthesis

Siira H, Elo S, Kyngäs H & Falck A. (2020) The Well-being Supportive Home Environment of Elderly People with Visual Impairments and it´s Relation to Health-related Quality of Life.  Activities, Adaptation & Aging, 46(3): 251-267. https://doi.org/10.1080/01924788.2020.1823789

Järvelä M, Falck A, Rajala M, Kyngäs H, Siira H. (2020) The Extent to which Mobile Applications Support Independence among the Visually Impaired – A Pilot Study. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology (IIDT) https://doi.org/10.1080/17483107.2020.1775314

2019

Siira H, Falck A & Kyngäs H. (2019) Low vision rehabilitation over the course of a year: The experiences and feelings of elderly people with visual impairments. J Nurs Educ Pract, 9(8): 16-25. https://doi.org/10.5430/jnep.v9n8p16

Siira H, Falck A & Kyngäs H. (2019) Health-related quality of life and related factors among elderly people with visual impairments. Br J Vis Impair 37(3), 183-193. https://doi.org/10.1177%2F0264619619839737

Konttila J, Siira H, Kyngäs H, Lahtinen M, Elo S, Kääriäinen M, Kaakinen P, Oikarinen A, Yamakawa M, Fukui S, Utsumi M, Higami Y, Higuchi A & Mikkonen K. (2019) Healthcare professionals’ competence in digitalization: a systematic review. J Clin Nurs28:745-761 https://doi.org/10.1111/jocn.14710 Top downloaded paper 2018-2019 in Wiley. Top cited article 2019-2020 in Wiley.

2018

Lotvonen S, Kyngäs H, Koistinen P, Bloigu R & Elo S. (2018). Mental well-being of older people in Finland during the first year in senior housing and its association with physical performance. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15, 1331. https://doi.org/10.3390/ijerph15071331

2017

Lotvonen S, Kyngäs H, Koistinen P, Bloigu R & Elo S. (2017). Social environment of older people during the first year in senior housing and its association with physical performance. International Journal of Environmental Research and Public Health, 14, 960. https://doi.org/10.3390/ijerph14090960

2007

Luukinen H, Lehtola S, Jokelainen J, Väänänen-Sainio R, Lotvonen S, Koistinen P. (2007) Pragmatic exercise-oriented prevention of falls among the elderly: A population-based, randomized, controlled trial. Preventive Medicine 44(3):265-271

Luukinen H, Lehtola S, Jokelainen J, Väänänen-Sainio R, Lotvonen S, Koistinen P. (2007) Prevention of disability by exercise among the elderly: A population-based, randomized, controlled trial. Scandinavian Journal of Primary Health Care 24(4):199-205

Kansalliset tieteelliset julkaisut

2023

Heikkilä T, Saarela K-M, Kaakinen P & Lotvonen S.  (2023) Liikuntaintervention ja liikuntaan sitoutumisen vaikutukset ikääntyneen fyysiseen toimintakykyyn palvelutalossa – pilottitutkimus. Hoitotiede 35 (2); 103 – 115.

Tikkanen S, Siira H & Lotvonen S. (2023). Nucu™- hyvinvointialusta omaishoitajien ja ikääntyneiden omaishoidettavien elämänlaadun tukena. Gerontologia, 37(1), 53–67. DOI: https://doi.org/10.23989/gerontologia.116356

2022

Kanste O, Kääriäinen M, Mikkonen K, Elo S, Kaakinen P, Oikarinen A, Siira H, Pölkki T. (2022). Sisällönanalyysin käyttö suomalaisessa hoitotieteellisessä tutkimuksessa: dokumenttianalyysi vuosilta 2010–2021. Hoitotiede, 34(4): 241–255.

Perälä S, Lotvonen S, Kääriäinen M & Siira H. (2022). Kotihoidon henkilökunnan kokemuksia kotikuntoutusmallin mukaisesti toimimisesta. Hoitotiede, 34(2): 72–84.

Korvola M, Lotvonen S, Siira H, Kyngäs H & Saarela K-M. (2022). Lähihoitajaopiskelijoiden kokemuksia ikääntyneiden kuntoutumista edistävästä hoitotyöstä ja sen koulutuksesta. Gerontologia, 36(2), 158–171.

2021

Lotvonen S, Saarela K-M., Tuomikoski A-M., Kyngäs H. & Siira H. (2021). Kotihoidossa ikääntyneille toteutetut kuntoutumista edistävän hoitotyön toimintamallit: kartoittava katsaus. Hoitotiede, 33(2), 86–101.

2020

Suvanto A, Siira H, Kaakinen P, Männikkö N, Ruotsalainen H. (2020) Ammattiin opiskelevien nuorten opiskeluhyvinvointi. Hoitotiede, 32(1), 41–51.

Kariniemi K, Siira H, Kyngäs H & Kaakinen P. (2020) ”Vanhakin on ihminen” Ikääntyneiden kokemuksia vahvuuksistaan, voimavaroistaan ja kotihoidosta. Gerontologia, 34(1), 25–42. 

2019

Heikkinen J, Elo S, Lotvonen S & Kaakinen P (2019). Kotona toteutettavien liikuntainterventioiden hyödyt yli 65 -vuotiaiden muistisairaiden toimintakykyyn: systemaattinen kirjallisuuskatsaus Hoitotiede 31(1): 3-15. http://jultika.oulu.fi/files/nbnfi-fe2019091027596.pdf

2018

Lotvonen, S., Kyngäs, H., Bloigu, R. & Elo, S. (2018). Palvelutaloon muuttaneiden ikääntyneiden mitattu ja itsearvioitu fyysinen toimintakyky 3 ja 12 kuukautta muuton jälkeen. Hoitotiede 30(1), 27- 40. https://journal.fi/hoitotiede/article/view/128408/77531

 

 

Konferenssijulkaisut

Posteri esitys: ”Nurses´ perceptions of OuluGNC© GeroNurse Hospital -online course of restorative care” 19th Congress of the European Union Geriatric Medicine Society Congress (EUGMS) September 20-22.2023, Helsinki. *Lotvonen Sinikka

Suullinen esitys: ”OuluGNC© GeroLeader -täydennyskoulutuksesta laatua, näyttöä ja vaikuttavuutta kuntoutumista edistävän hoitotyön toteutukseen ja johtamiseen” Gerontologia 2023, Tampere. *Korvola Maria

Posteri esitys: ”OuluGNC GeroFit  -verkkokoulutus innostaa eläkeläisiä liikkumaan ja harjoittamaan tasapainoa” Gerontologia 2023, Tampere. *Lotvonen Sinikka

Suullinen esitys: ”Kotihoidon henkilöstön ikääntyneiden kuntoutumista edistävän hoitotyön osaamisen kehittäminen osana GeroNurse verkkokoulutusta POPsote- ikäohjelmassa 2021” HTTS 2022, Oulu. *Korvola Maria

Posteriesitys: ”Ikääntyneiden näkövammaisten henkilöiden toimintakyky – 2 vuoden seurantatutkimus” HTTS 2022, Oulu *Saarela Kaisa-Mari

Posteri esitys: ”Toimia-suosituksella yhtenäisyyttä toimintakyvyn arviointiin iäkkäiden kuntoutumista edistävässä hoitotyössä” HTTS 2022, Oulu. *Lotvonen Sinikka

Suullinen esitys: “A mixed methods follow-up study of elderly people and low vision rehabilitation”. Vision 2022, Dublin Ireland. (Due to the Covid-19 pandemic postponed to July 2022).*Siira Heidi

Suullinen esitys: ”Lähihoitajaopiskelijoiden kokemuksia ikääntyneiden kuntoutumista edistävästä hoitotyöstä” Pohjois-Suomen hoitotiedepäivät 2021, Oulu. *Korvola Maria

Suullinen esitys: “Life as an elderly visually impaired in Northern Finland”. 10th Nunamed Conference on Medicine and Health in Nuuk, Greenland, October 5th – 7th, 2019.*Siira Heidi

Suullinen esitys: “Health-related quality of life among elderly people with visual impairments: a one-year follow-up study in northern Finland”. 15th Congress of the European Forum for Research in Rehabilitation (EFRR), 15.4.-1.4.2019, Berlin, Germany *Siira Heidi

Posteriesitys:” Quality of life among older people with visual impairment”. European Doctoral Conference in Nursing Science (EDCNS) 22-23.6.2018. Maastricht, Netherlands. *Siira Heidi

Suullinen esitys: ”Social environment of older people and its association with physical performance during the first year in senior housing” Congress of the University of the Arctic (UArctic) 3.-7.9.2018, Oulu ja Helsinki. *Lotvonen Sinikka

Suullinen esitys: ”Self-reported and measured physical performance of elderly people during the first year in senior housing” 12th International Congress of the European Union Geriatric Medicine Society Congress (EUGMS) October 5.-7.10.2016, Lissabon, Portugal. *Lotvonen Sinikka

*Esittäjä

Suositukset ja näytön tiivistäminen

Suositukset

Hotus-hoitosuositus: Palonen M, Kariniemi K, Peltola P, Pesonen H-M, Rantanen A & Siira H. (2020). Iäkkään turvallinen kotiutuminen sairaalasta.

Valmisteilla olevat suositukset:

Hotus -hoitosuositus: Lotvonen S (pj), Kahanpää A, Nummijoki J, Pikkarainen A, Puustinen J, Teerikangas M & Tukiainen S. Ikääntyneen henkilön toimijuutta ja kuntoutumista edistävä kotihoito https://www.hotus.fi/valmisteilla-olevat-hoitosuositukset/

THL TOIMIA -suositus: Lotvonen S (pj), Siira H, Saarela K-M, Korvola M, Lindt M, Söderling R & Havulinna S. Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn arvioiminen kuntoutumista edistävässä hoitotyössä.

Näytön tiivistäminen: 

Hotus -näyttövinkki: Manninen H, Ranjki E, Salmi U, Sihvonen J, Tirkkonen E, Niela-Vilen H & Lotvonen S (2023) Miten akuutisti sairastuneiden tai pitkäaikaishoidossa olevien ikääntyneiden nestetasapainoa voidaan parantaa? https://www.hotus.fi/wp-content/uploads/2023/05/nayttovinkki-5-2023.pdf

Hotus -näyttövinkki: Tuomikoski A-M, Parisod H, Lotvonen S & Välimäki T. (2022) Miten muistisairaat kokevat lääkkeettömät menetelmät ja niihin osallistumisen? https://www.hotus.fi/wp-content/uploads/2022/03/nv-4-2022.pdf

Hotus -näyttövinkki: Ronkainen K, Korvola M & Lotvonen S. (2022) Mitkä tekijät estävät tai mahdollistavat ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä asuvien ikääntyneiden ulkoilua? https://www.hotus.fi/wp-content/uploads/2022/02/nv-2-2022-1.pdf

Hotus -näyttövinkki: Leppänen T, Lotvonen S, Saarela K-M & Siira H (2021) Mitkä tekijät vaikuttavat ikääntyneen liikuntakyvyn ylläpitämiseen ja
palauttamiseen sairaalahoidossa? https://www.hotus.fi/wp-content/uploads/2021/05/nayttovinkki-6-2021.pdf

Hotus -hoitosuositus: Palonen M, Kariniemi K, Peltola P, Pesonen H-M, Rantanen A & Siira H. (2020) Iäkkään turvallinen kotiutuminen sairaalasta. https://www.hotus.fi/hotus-hoitosuositus-iakkaan-turvallinen-kotiutuminen-sairaalasta/

Hotus -näyttövinkki: Lotvonen S, Siira H, Saarela K-M, Heikkilä K & Kyngäs H (2020) Kuinka kuntoutumista edistävällä hoitotyöllä voidaan vaikuttaa kotihoidon palveluiden käyttöön ja kustannuksiin sekä ikääntyneiden toimintakykyyn? https://www.hotus.fi/wp-content/uploads/2020/08/nayttovinkki-10-2020-1.pdf

Hotus -näyttövinkki: Saarela K-M, Lotvonen S, Siira H, Kyngäs H & Konttila J (2020)  Millaisilla teknologisilla ratkaisuilla voidaan vaikuttaa ikääntyneiden yksinäisyyteen, sosiaaliseen eristyneisyyteen ja fyysiseen aktiivisuuteen? https://www.hotus.fi/wp-content/uploads/2020/06/nayttovinkki-9-2020.pdf

Hotus -näyttövinkki: Oikarainen A, Hirvonen L, Saarela K-M, Salmensalo M, Tiuraniemi S, Kyngäs H & Tuomisto S (2018) Hoitohenkilökunnan tuki syöpäpotilaille palliatiivisen hoidon aikana. https://www.hotus.fi/wp-content/uploads/2019/03/nayttovinkki-2018-4.pdf

Muu tiedeviestintä

Piirainen P, Elo S & Siira H. (2024) Vanhustyön lähiesihenkilöt tukemassa henkilöstönsä työhyvinvointia. Gerontologia 38(1): 104–106.

Rivinen S, Kerätär E & Korvola-Hemminki M (2024) Digitalisaatio haastaa ikäihmisten palveluiden lähijohtajia. Lumen – Lapin ammattikorkeakoulun verkkolehti 1/2024. https://blogi.eoppimispalvelut.fi/lumenlehti/2024/02/08/digitalisaatio-haastaa-ikaihmisten-palveluiden-lahijohtajia/

Korvola M, Lotvonen S, Penttilä-Sirkka S, Saarela K-M, Saarnio R, Siira H & Tahvanainen S (2023) ”Ihanaa kun ootte tulleet käymään”‒ osallistujien tunnelmia vanhustenviikon luontotapahtumista. Oamk Journal 29/2023. http://urn.fi/urn:nbn:fife2023032332876

Piirainen P, Elo S & Siira H. (2023). Vanhustyön lähiesihenkilöiden näkemyksiä johtamisesta. Pro Terveys – Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry:n jäsenlehti 4–5/2023, s. 8–10.

Saarela K-M & Hylkilä K (2023) Tutkijoiden rooli asiantuntijoina tuotava vahvemmin esiin. Kaleva: Mielipidekirjoitus 20.5.2023. https://www.kaleva.fi/tutkijoiden-rooli-asiantuntijoina-tuotava-vahvemmi/5544820

Siira H (2023) Iäkkäiden henkilöiden näkövammaisuus – vääjäämätöntä vanhuutta vai erityispalveluita vaativaa vaikeavammaisuutta? Tutkiva Hoitotyö 21(1), 38–39.

Kiljunen O, Tuomikoski A-M, Niemelä K, Saarnio R, Siira H, Vähäkangas P, Välimäki T. (2023) Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kokemuksia ryhmätoiminnan ohjaamisesta iäkkäiden hoivakodeissa. Gerontologia, 37(1):68–76. DOI: https://doi.org/10.23989/gerontologia.127078

Falck A, Hannula U, Hemminki V, Jutila E, Lund M, Määttä M, Möller M-L, Rajala R & Siira H. Näönkuntoutus, s. 226–234. Valtakunnalliset lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjaamisen perusteet 2022. Opas terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisille ja kuntoutuksen parissa työskenteleville. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2022: 17. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5423-6

Siira H & Kokko S (2022) Saako iäkäs näkövammainen tarvitsemansa palvelut? Helsingin Sanomat/Lukijan mielipide. 23.10.2022

Siira H, Saarnio R, Kiljunen O, Tuomikoski A.-M, Niemelä K, Vähäkangas P, & Välimäki T. (2021). Aatoksissa iäkkäiden päivittäisen toimintakyvyn ja sosiaalisen osallistumisen edistäminen Sävelsirkku-ryhmätoiminnoilla. Gerontologia, 35(4), 401–405. https://doi.org/10.23989/gerontologia.110927

Saarela K-M & Kukkohovi S. (2021) Teknologia hoitotyön tueksi – ikääntyneet motivoituvat erinomaisesti harjoitteluun digitaalisten pelien avulla. Kaleva: Mielipidekirjoitus 14.12.2021. https://www.kaleva.fi/teknologia-hoitotyon-tueksi-ikaantyneet-motivoituv/4189307 

Siira H, Lotvonen S, Saarela K-M & Kyngäs H. (2021). Kuntouttava työote 2.0 – Terapeuttilähtöisyydestä hoitajakeskeiseen kuntoutumista edistävään hoitotyöhön. Gerontologia 1/2021.

Lotvonen S, Siira H & Saarela K-M (2021) Kuntoutumista edistävää hoitotyötä tutkitaan ja kehitetään Oulussa. – Fysioterapia 68 (2), 44–47

Lotvonen S, Saarela K-M & Siira H. (2021) Terveiset Oulusta: GeroNursing Centre Oulun yliopistossa. – Kinestetiikka 2021 (1), 14–15. https://www.kinestetiikka.fi/wp-content/uploads/2021/04/Kinestetiikka-2021-1.pdf

Vaara E, Sjögren T,  Korpi H, Ruotsalainen H, Siira H & Saarela K-M (2020) Miten koronavirus vaikuttaa fysioterapeutin työhön? Fysioterapia, nro 4.

Siira H, Saarela K-M & Lotvonen S (2020) Avaimia onnelliseen vanhuuteen. – Science with Arctic Attitude -Blogi 06.10.2020.